Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между АЗИМУТЕНЕРДЖИ ЕООД, с ЕИК BG206080628, адрес на управление гр. Пловдив 4023, бл. 144, вх. Г, ап. 10, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

УСЛУГАТА представлява достъп до съдържание в shop.horoskop-astrom.com

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на Доставчика: АЗИМУТЕНЕРДЖИ ЕООД

2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4023, БЛ.144, вх Г, ап. 10.

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив 4023, БЛ.144, вх Г, ап. 10.

2.1.4. Данни за кореспонденцияastrom@abv.bg 

2.1.5. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

3.4. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

3.5. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

3.6. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

3.7. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел или като част от поискана астрологична информация или прогноза.

3.8. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

3.9. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

4.1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

4.1.1. Извършване на обучение или предоставяне на информация по конкретно определена от Доставчика тема, посредством специално разработени лекции, статии и други информационни ресурси.

4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали.

4.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрана от него такса, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет.

5.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени от Доставчика на уебсайтът му, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение на траен носител (най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от Ползвателя имейл адрес).

6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика

6.2. В случай, че Ползвателят не заплати таксата, регистрацията му се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението или получаването на заявена астрологична информация.

6.3. Достъпни начини на плащане:

6.3.1.  Банков път

  • Получател: АЗИМУТЕНЕРДЖИ ЕООД
  • Банка: ОББ
  • IBAN:  BG30UBBS80021010201950
  • BIC: UBBS BGSF
  • Основание за превод: e-mail на ПОЛЗВАТЕЛЯ, промо-код (ако има такъв) или номер на поръчката.

6.3.2. Плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал

или PayPal.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

7.2Ползвателят се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали.

7.3.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

7.3.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

7.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

7.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

7.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

7.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.

7.3.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

7.4. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

8. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

8.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

8.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;

8.1.3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;

8.1.4. Ползвателят не е заплатил дължимата от него такса.

.

09. ЛИЧНИ ДАННИ

09.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

09.2. От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

09.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на  адрес shop.horoskop-astrom.com

 09.4. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

09.5. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие.